کتاب سوم - در مقررات مختلفه (ماده 950الی 955)

ماده ۹۵۰

مثلي که در اين قانون ذکر شده عبارت از مالي است که اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است. مع‌ذالک تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد.

ماده ۹۵۱

تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.

ماده ۹۵۲

تفريط عبارت است از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.

ماده ۹۵۳

تقصير اعم است از تفريط و تعدي.

ماده ۹۵۴

کليه‌ي عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مي‌شود و همچنين به سفه در مواردي که رشد معتبر است.

ماده ۹۵۵

مقررات اين قانون در مورد کليه‌ي اموري که قبل از اين قانون واقع شده معتبر است.