کتاب چهارم - در امارات (ماده 1321 الی 1324)

ماده ۱۳۲۱

اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود.

ماده ۱۳۲۲

امارات قانوني اماراتي است که قانون آن را دليل بر امري قرار داده: مثل امارات مذکور در اين قانون از قبيل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ - ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غير آن‌ها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.

ماده ۱۳۲۳

امارات قانوني در کليه‌ي دعاوي (اگر چه از دعاوي باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نيست) معتبر است مگر آن که دليل بر خلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴

اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله‌ي ديگر را تکميل کند.