کتاب ششم - در قرابت (ماده 1031 الی 1033)

ماده ۱۰۳۱

قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبتي و قرابت سببي.

ماده ۱۰۳۲

قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:

طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛

طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده‌ي نسل‌ها در آن طبقه معين مي‌گردد. مثلاً در طبقه‌ي اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه‌ي اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ي دوم خواهد بود و هکذا در طبقه‌ي دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ي اول از طبقه‌ي دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ي دوم از طبقه‌ي دوم خواهد بود و در طبقه‌ي سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه‌ي اول از طبقه‌ي سوم و درجه‌ي اولاد آن‌ها در درجه‌ي دوم از آن طبقه است.

ماده ۱۰۳۳

هر کس در هر خط و به هر درجه که با يک نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه، قرابت سببي با زوج يا زوجه‌ي او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زنِ يک مرد اقرباي سببي درجه‌ي اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يک زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.