کتاب سوم - در اسناد سجل احوال (ماده 992 الی 1001)

ماده ۹۹۲

سجل احوال هر کس به موجب دفاتري که براي اين امر مقرر است معين مي‌شود.

ماده ۹۹۳

امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي که به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دايره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱- ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين که بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود؛

۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع؛

۳- طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت؛

۴- وفات هر شخص.

ماده ۹۹۴

حکم موت فرضي غايب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر مي‌شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵

تغيير مطالبي که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نيست مگر به موجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶

اگر عدم صحت مطالبي که به دايره‌ي سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد يا هويت کسي که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول‌الهويه قيد شده است معين شود و يا حکم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.

ماده ۹۹۷

هر کس بايد داراي نام خانوادگي باشد. اتخاذ نام‌هاي مخصوصي که به موجب نظامنامه‌ي اداره‌ي سجل احوال معين مي‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸

هر کس که اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ کرده باشد مي‌تواند اقامه‌ي دعوا کرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد. اگر کسي نام خانوادگي خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي‌نفعمي تواند در ظرف مدت و به طريقي که در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده ۹۹۹

سند ولادت اشخاصي که ولادت آن‌ها در مدت قانوني به دايره‌ي سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.

ماده ۱۰۰۰

ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظامنامه‌هاي مخصوصه مقرر است.

ماده ۱۰۰۱

مأمورين قونسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه‌ي مأموريت خود وظايفي را که به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده‌ي دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.