باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلي(ماده 183 )

ماده ۱۸۳

عقد عبارت است از اين که يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله

فصل سوم - در اثر معاملات

فصل چهارم - در بيان شرايطي که در ضمن عقد مي‌شود

فصل پنجم - در معاملاتي که موضوع آن مال غير است‌ يا معاملات فضولي

فصل ششم - در سقوط تعهدات