باب ششم - در شکار (ماده 179 الی 182)

ماده ۱۷۹

شکار کردن، موجب تملک است‌.

ماده ۱۸۰

شکار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري که علامت مالکيت ‌در آن باشد موجب تملک نمي‌شود.

ماده ۱۸۱

اگر کسي کندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه کند زنبور عسلي که در آن جمع مي‌شوند ملک آن شخص است. همين طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲

مقررات ديگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه‌ معين خواهد شد.