باب پنجم - در دفينه (ماده 173 الی 178)

ماده ۱۷۳

دفينه، مالي است که در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي‌شود.

ماده ۱۷۴

دفينه‌اي که مالک آن معلوم نباشد ملک کسي است که آن را پيدا کرده است‌.

ماده ۱۷۵

اگر کسي در ملک غير، دفينه پيدا نمايد بايد به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمين مدعي مالکيت دفينه شد و آن را ثابت کرد، دفينه به مدعي مالکيت تعلق مي‌گيرد.

ماده ۱۷۶

دفينه که در اراضي مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است‌.

ماده ۱۷۷

جواهري که از دريا استخراج مي‌شود ملک کسي است که آن ‌را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل مي‌اندازد ملک کسي ‌است که آن را حيازت نمايد.

ماده ۱۷۸

مالي که در دريا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است‌ مال کسي است که آن را بيرون بياورد.