باب سوم - در معادن (ماده 161)

ماده ۱۶۱

معدني که در زمين کسي واقع شده باشد ملک صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.