باب دوم - در حقوق مختلفه که براي اشخاص‌ نسبت به اموال است

ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:

۱- مالکيت (اعم از عين يا منفعت‌)

۲- حق انتفاع‌

۳- حق ارتفاق به ملک غير

فصل اول - در مالکيت

فصل دوم - در حق انتفاع

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غير و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور