فصل اول - تعاريف و موجبات قصاص عضو ( ماده 269 الی 271)

ماده ۲۶۹

قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني‌عليه مي‌تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي که ذکر خواهد شد قصاص نمايد.

تبصره ۱: مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يک سال است‌.

تبصره ۲: در مورد اين جرم چنانچه شاکي نداشته و يا شاکي از شکايت خود گذشت کرده باشد يا موجب قصاص نگرديده و ليکن ‌سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم مي‌شود.

ماده ۲۷۰

قطع عضو يا جرح آن سه نوع است‌: عمد، شبه‌عمد، خطا که احکام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.

ماده ۲۷۱

قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است‌:

الف- وقتي که جاني با انجام کاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد.

ب- وقتي که جاني عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح نداشته باشد.

ج- وقتي که جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمي‌باشد ولي نسبت به مجني‌عليه بر اثر بيماري ‌يا پيري يا ناتواني يا کودکي و مانند اين‌ها نوعا موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد.