فصل سوم - اقسام حد زنا (ماده 82 الی 97)

ماده ۸۲

حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست‌:

الف- زنا با محارم نسبي‌

ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زاني است‌.

ج- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني است‌.

د- زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه‌کننده است‌.

ماده ۸۸

حد زناي زن يا مردي که واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است‌.

ماده ۸۹

تکرار زنا قبل از اجراي حد در صورتي که مجازات‌ها از يک نوع باشد موجب تکرار حد نمي‌شود ولي اگر مجازات‌ها از يک نوع ‌نباشد مانند آن که بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي‌شود.

ماده ۹۰

هر گاه زن يا مردي چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي‌شود.

ماده ۹۱

در ايام بارداري و نفاس زن، حد قتل يا رجم بر او جاري نمي‌شود، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفيل نداشته‌ باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي‌شود، ولي اگر براي نوزاد کفيل پيدا شود حد جاري مي‌گردد.

ماده ۹۲

هر گاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تأخير مي‌افتد.

ماده ۹۳

هر گاه مريض يا زن مستحاضه محکوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آن‌ها جاري مي‌شود ولي اگر محکوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تأخير مي‌افتد.

تبصره: حيض مانع اجراي حد نيست‌.

ماده ۹۴

هر گاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاري شود يک دسته تازيانه يا ترکه که ‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يک بار به او زده مي‌شود هر چند همه آن‌ها به بدن محکوم نرسند.

ماده ۹۵

هر گاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي‌شود.

ماده ۹۶

حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.

ماده ۹۷

حد را نمي‌شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري کرد.