فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال ‌مشروبات‌الکلي و قماربازي و ولگردي (ماده 701 الی 713)

ماده ۷۰۱

هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع‌ عمومي مشروبات الکلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محکوم مي‌شود.

ماده ۷۰۲

هر کس مشروبات الکلي را بخرد يا حمل يا نگهداري ‌کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم‌ مي‌شود.

ماده ۷۰۳

هر کس مشروبات الکلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و از يک‌ ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يک يا دو مورد از آن‌ها محکوم مي‌شود.

ماده ۷۰۴

هر کس محلي را براي شرب خمر داير کرده باشد يا مردم ‌را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و يا از يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي ‌يا هر دوي آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتي که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۵

قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محکوم مي‌گردند.

ماده ۷۰۶

هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.

ماده ۷۰۷

هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.

ماده ۷۰۸

هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آن جا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.

ماده ۷۰۹

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود.

ماده ۷۱۰

اشخاصي که در قمارخانه‌ها يا اماکن معد براي صرف ‌مشروبات الکلي موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحا به دايرکننده‌ي اين قبيل اماکن کمک نمايند معاون‌ محسوب مي‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه‌ مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون، مجازات‌ را تخفيف دهد.

ماده ۷۱۱

هر گاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين ‌صلاحيت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و(۷۰۸) يا اشخاص مذکور در ماده‌ي (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شوند.

ماده ۷۱۲

هر کس تکدي يا کلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يک تا سه ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کليه اموالي که از طريق تکدي وکلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده ۷۱۳

هرکس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله‌ي تکدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کليه‌ي اموالي که از طريق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.