فصل بيست و هفتم - افترا و توهين و هتک حرمت (ماده 697 الی 700 )

ماده ۶۹۷

هرکس به وسيله‌ي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله‌ي درج ‌در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به کسي ‌امري را صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق يا يکي از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردي که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۸

هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ‌يا مقامات رسمي به وسيله‌ي نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض ‌يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات ‌رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين که از طريق مزبور به‌ نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

ماده ۶۹۹

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب ‌اتهام او مي‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند يا به نحوي ‌متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن ‌شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم مي‌شود.

ماده ۷۰۰

هرکس با نظم يا نثر يا به صورت کتبي يا شفاهي کسي را هجو کند و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يک تا شش ماه‌ محکوم مي‌شود.