فصل بيست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غير (ماده 690 الی 696 )

ماده ۶۹۰

هرکس به وسيله‌ي صحنه‌سازي از قبيل پي‌کني، ديوارکشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، کرت‌بندي، نهرکشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه‌ي آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت‌شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارک‌هاي ملي، تأسيسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاک متعلق به دولت يا شرکت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق‌ معرفي کردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي ‌نمايد که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس ‌محکوم مي‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع‌ مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره‌ ۱: رسيدگي به جرايم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي خواهد داد.

تبصره‌ ۲: در صورتي که تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قراين قوي بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.

ماده ۶۹۱

هرکس به قهر و غلبه داخل ملکي شود که در تصرف ديگري است اعم از آن که محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يک تا شش ماه حبس محکوم مي‌شود. هرگاه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آن‌ها حامل سلاح‌ باشد به ‌حبس از يک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۲

هر گاه کسي ملک ديگري را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۳

اگر کسي به موجب حکم قطعي محکوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محکوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۴

هرکس در منزل يا مسکن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا شش سال محکوم مي‌شوند.

ماده ۶۹۵

چنان چه جرايم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب‌ واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود.

ماده ۶۹۶

در کليه‌ي مواردي که محکوم‌عليه علاوه بر محکوميت‌کيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌عليه به جز مستثنيات دين حکم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محکوم‌له، محکوم‌عليه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره: چنانچه محکوم‌عليه مدعي اعسار شود تا صدور حکم ‌اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.