فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات (ماده 675 الی 689 )

ماده ۶۷۵

هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتي يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلي هر محل مسکوني يا معد براي سکني ‌يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي‌شود.

تبصره ۱: اعمال فوق در اين فصل در صورتي که به قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

تبصره‌ ۲: مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌مي‌باشد.

ماده ۶۷۶

هر کس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷

هر کس عمداً اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو کلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۸

هر گاه جرايم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسيله‌ي مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است‌.

ماده ۶۷۹

هر کس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت ‌متعلق به ديگري يا حيواناتي که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده است را بکشد يا مسموم يا تلف يا ناقص کند به حبس از نود و يک روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۰

هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به‌ حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يک و نيم ميليون ‌ريال تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۱

هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف کند به حبس از دو تا ده سال ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۲

هر کس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۳

هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات که از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴

هر کس محصول ديگري را بچراند يا تاکستان يا باغ ميوه‌ يا نخلستان کسي را خراب کند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي که متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشک کند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود.

ماده ۶۸۵

هر کس اصله‌ي نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله ‌بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس ‌يا از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶

هر کس درختان موضوع ماده يک قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۷

هر کس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبکه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو (مخابرات‌) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (کابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري‌) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آن‌ها که به هزينه يا سرمايه‌ي دولت يا با سرمايه‌ي مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده‌ي عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علايمي که به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره‌ ۱: در صورتي که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

تبصره‌ ۲: مجازات شروع به جرايم فوق يک تا سه سال حبس ‌است‌.

ماده ۶۸۸

هر اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده کردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع ‌غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و کشتار غيرمجاز دام، استفاده‌ي غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌ي ‌خانه‌هاي‌ فاضلاب براي مصارف کشاورزي ممنوع مي‌باشد و مرتکبين‌ چنان چه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به ‌حبس تا يک سال محکوم خواهند شد.

تبصره‌ ۱: تشخيص اين که اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده‌ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشکي خواهد بود.

تبصره‌ ۲: منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آن را به طوري که به حال ‌انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.

ماده ۶۸۹

در تمام موارد مذکور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب‌ و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتکب علاوه بر مجازات‌هاي مذکور حسب ‌مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده‌ نيز محکوم خواهد شد.