فصل بيست و سوم – ورشکستگي (ماده 670 الی 672)

ماده ۶۷۰

کساني که به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي‌شوند به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱

مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است‌.

ماده ۶۷۲

هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشکستگي بين‌ طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقيماً يا مع‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محکوم مي‌گردد.