فصل بيست و يکم - سرقت و ربودن مال غير (ماده 651 الی 667)

ماده ۶۵۱

هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌گردد:

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.

۳- يک يا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.

۴- از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به کار برده يا اين که عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني ‌يا مهيا براي سکني يا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن سرقت کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.

ماده ۶۵۲

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم مي‌گردد.

ماده ۶۵۳

هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوي از انحا مرتکب‌ راهزني شود در صورتي که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود.

ماده ۶۵۴

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزاي مرتکب يا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه مي‌باشد.

ماده ۶۵۵

مجازات شروع به سرقت‌هاي مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه مي‌باشد.

ماده ۶۵۶

در صورتي که سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يکي از شرايط زير باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شود:

۱- سرقت در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا در توابع‌ آن يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اين‌ها واقع ‌شده باشد.

۲- سرقت در جايي واقع شده باشد که به واسطه‌ي درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳- در صورتي که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.

۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري‌ را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا کارگر بوده و يا در محلي که معمولاً محل کار وي‌ بوده از قبيل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶- هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلي کساني که به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است ‌تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده ۶۵۷

هرکس مرتکب ربودن مال ديگري از طريق کيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۸

هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حايز شرايط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از يک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۹

هر کس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي که به هزينه‌ي دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه‌ي ‌مشترک دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله‌ي نهادها و سازمان‌هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌هاي مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۱

در ساير موارد که سرقت مقرون به شرايط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و يک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۶۲

هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان‌آور به اين که مال در نتيجه‌ي ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي ‌از انحا تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ي خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم مي‌گردد.

ماده ۶۶۳

هر کس عالماً در اشيا و اموالي که توسط مقامات‌ ذي‌صلاح توقيف شده است و بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد که منافي با توقيف باشد ولو مداخله‌کننده يا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۴

هر کس عالماً عامداً براي ارتکاب جرمي اقدام به ساخت کليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله‌اي براي ارتکاب جرم بسازد يا تهيه کند به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۵

هر کس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌ي اين کار صدمه‌اي به مجني‌عليه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نيز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۶

در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره: در تکرار جرم سرقت در صورتي که سارق سه فقره ‌محکوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي‌تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.

ماده ۶۶۷

در کليه‌ي موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.