فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاي سر (ماده 648 الی 650)

ماده ۶۴۸

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه‌ي کساني که به مناسبت شغل يا حرفه‌ي خود محرم اسرار مي‌شوند هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و يک روز تا يک ‌سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال ‌جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.

ماده ۶۴۹

هر کس در دعواي حقوقي يا جزايي که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۰

هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

تبصره: مجازات مذکور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است که‌ در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذکر گرديده است‌.