فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال ( ماده 612 الی 636 )

ماده ۶۱۲

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي ‌داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت ‌جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم مي‌نمايد.

 تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۶۱۳

هر گاه کسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۴

هر کس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مي‌شود.

تبصره: در صورتي که جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا يک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۵

هر گاه عده‌اي با يکديگر منازعه نمايند هر يک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محکوم مي‌شوند:

۱- در صورتي که نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يک تا سه سال‌.

۲- در صورتي که منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال‌.

۳- در صورتي که منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يک سال‌.

تبصره ۱: در صورتي که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره ‌۲: مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

ماده ۶۱۶

در صورتي که قتل غيرعمد به واسطه‌ي بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد مگر اين که خطاي محض باشد.

تبصره: مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي‌گردد.

ماده ۶۱۷

هر کس به وسيله‌ي چاقو و يا هر نوع اسلحه‌ي ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۸

هر کس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۹

هر کس در اماکن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۰

هر گاه جرايم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتيجه‌ي توطئه‌ي قبلي و دسته‌جمعي واقع شود هر يک از مرتکبين به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۱

هر کس به قصد مطالبه‌ي وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتي که سن مجني‌عليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌گردد.

تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است‌.

ماده ۶۲۲

هر کس عالماً عامداً به واسطه‌ي ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳

هر کس به واسطه‌ي دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اين که ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴

اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي‌کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت‌.

ماده ۶۲۵

قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتکب مجازات نمي‌شود مشروط بر اين که دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي‌کرده است‌.

تبصره: مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است که حفاظت مال غير به عهده‌ي دفاع‌کننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.

ماده ۶۲۶

در مورد هر فعلي که مطابق قانون جرم بر نفس ياعرض يا مال محسوب مي‌شود ولو اين که ‌از مأمورين دولتي صادر گردد، هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.

ماده ۶۲۷

دفاع در مواقعي صادق است که‌:

الف- خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قراين معقول باشد.

ب- دفاع متناسب با حمله باشد.

ج- توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله‌ي آسان‌تري براي نجات ‌ميسر نباشد.

ماده ۶۲۸

مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي‌شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه‌ي خود خارج شوند و بر حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که ‌عمليات آن‌ها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آن‌ها نيز جايز است‌.

ماده ۶۲۹

در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت‌:

الف- دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب‌.

ب- دفاع در مقابل کسي که در صدد هتک عرض و ناموس ديگري به اکراه و عنف بر آيد.

ج- دفاع در مقابل کسي که در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او بر آيد.

ماده ۶۳۰

هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است‌.

ماده ۶۳۱

هر کس طفلي را که تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي کند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به يک‌صد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۲

اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه‌ي اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به ‌مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون‌ و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳

هر گاه کسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي‌باشد در محلي که خالي از سکنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي که داراي سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان چه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۴

هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم مي‌شود و هر گاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۵

هر کس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اي را دفن کند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به‌ جزاي نقدي از يک صد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۶

هر کس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي کند يا قبل از اين که به اشخاصي که قانوناً مأمور کشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد، آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم خواهد شد.