فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتکاب جرايم (ماده 610 الی 611)

ماده ۶۱۰

هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند که جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب ‌آن را فراهم نمايند در صورتي که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۶۱۱

هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند که عليه ‌اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم‌ تدارک ديده باشند ولي بدون اراده‌ي خود موفق به اقدام نشوند حسب ‌مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.