فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت(ماده 607)

ماده ۶۰۷

هر گونه حمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به‌ مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود و مجازات آن به شرح ذيل است‌:

۱- هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال‌.

۲- هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يک تا سه‌سال‌.

۳- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال‌.

تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به ‌مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.