فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني (ماده 597 )

ماده ۵۹۷

هر يک از مقامات قضايي که شکايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آن‌ها برده شود و با وجود اينکه رسيدگي به آن‌ها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت يا اجمال‌ يا تناقض قانون از قبول شکايت يا رسيدگي به آن امتناع کند يا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح‌ قانون رفتار کند، دفعه‌ي اول از شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار به ‌انفصال دائم از شغل قضايي محکوم مي‌شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.