فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل (ماده 555 الی 557)

ماده ۵۵۵

هر کس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از کشوري يا لشکري و انتظامي که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنان چه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل کرده باشد مجازات ‌جعل را نيز خواهد داشت‌.

ماده ۵۵۶

هر کس بدون مجوز و به صورت علني لباس‌هاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان‌ها، مدال‌ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد و در صورتي که از اين عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره: استفاده از البسه و اشياي مذکور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده ۵۵۷

هر کس علني و به صورت غير مجاز لباس‌هاي رسمي يا متحدالشکل مأموران کشورهاي بيگانه يا نشان‌ها يا مدال‌ها يا ساير امتيازات دولت‌هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله‌ي متقابل و يا در صورتي که موجب اختلال در نظم‌ عمومي گردد مشمول مقررات ماده‌ي فوق است‌