فصل ششم - محو يا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتي (ماده 543 الی 546)

ماده ۵۴۳

هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح‌ رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و کسي عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند يا محو نمايد يا عملي مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن ‌پلمپ تلقي شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.

در صورتي که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از يک تا دو سال محکوم مي‌شود و اگر ارتکاب به واسطه‌ي اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ يک تا شش ماه حبس يا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴

هر گاه بعض يا کل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي که در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماکن دولتي ‌محفوظ يا نزد اشخاصي که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده‌ شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و ساير اشخاص که به ‌واسطه‌ي اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۴۵

مرتکبين هر يک از انواع و اقسام جرم‌هاي مشروح در ماده‌ي فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گرديد و اگر امانت‌دار يا مستحفظ مرتکب يکي از جرايم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۶

در صورتي که مرتکب به عنف، مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشکند يا عملي مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن‌ پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌هاي مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.