فصل چهارم - تهيه و ترويج سکه قلب (ماده 518 الی 522)

ماده ۵۱۸

هر کس شبيه هر نوع مسکوک طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سکه‌ي بهار آزادي، سکه‌هاي حکومت‌هاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاي ديگر که مورد معامله واقع‌ مي‌شود، بسازد يا عالماً داخل کشور نمايد يا مورد خريد و فروش ‌قرار دهد يا ترويج سکه‌ي قلب نمايد به حبس از يک تا ده سال ‌محکوم مي‌شود.

ماده ۵۱۹

هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن‌ و نظاير آن از مقدار مسکوکات طلا يا نقره‌ي ايراني يا خارجي بکاهد يا عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسکوکات شرکت يا آن را داخل ‌کشور نمايد به حبس از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.

ماده ۵۲۰

هر کس شبيه مسکوکات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نمايد يا در ترويج آن‌ها شرکت کند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.

ماده ۵۲۱

هر گاه اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) مي‌شوند قبل از کشف قضيه‌، مأمورين تعقيب را از ارتکاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه‌ي ‌اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در کشف جرم کمک و راهنمايي ‌کنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه‌ي قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگيري توبه کرده‌اند که در اين صورت از کليه‌ي مجازات‌هاي‌ مذکور معاف خواهند شد.

ماده ۵۲۲

علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و(۵۲۰) کليه‌ي اموال تحصيلي از طريق موارد مذکور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي‌شود.