فصل سوم - سوء قصد به مقامات سياسي خارجي (ماده 516 الی 517)

ماده ۵۱۶

هر کس به جان رئيس کشور خارجي يا نماينده‌ي سياسي ‌آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذکور در ماده‌ي (۵۱۵) محکوم مي‌شود مشروط به اينکه در آن کشور نيز نسبت به ايران‌ معامله‌ي متقابل بشود و الا اگر مجازات خفيف‌تر اعمال گردد به همان‌ مجازات محکوم مي‌شود.

تبصره: چنان چه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۷

هر کس علناً نسبت به رئيس کشور خارجي يا نماينده‌ي‌ سياسي آن که در قلمرو خاک ايران وارد شده است توهين نمايد به ‌يک تا سه ماه حبس محکوم مي‌شود مشروط به اين که در آن کشور نيز در مورد مذکور نسبت به ايران معامله‌ي متقابل بشود.

تبصره: اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني‌عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.