فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي (ماده 513 الی 515)

ماده ۵۱۳

هر کس به مقدسات اسلام و يا هر يک از انبياي عظام يا ائمه‌ي طاهرين (ع‌) يا حضرت صديقه‌ي طاهره (س‌) اهانت نمايد اگر مشمول حکم ساب‌النبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اين صورت‌ به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۴

هر کس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا اهانت‌ نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۵

هر کس به جان رهبر و هر يک از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.