باب سيزدهم - ديه جنايتي که بر مرده واقع مي‌شود(ماده 494 الی497 )

ماده ۴۹۴

ديه‌ي جنايتي که بر مرده‌ي مسلمان واقع مي‌شود به ترتيب زير است‌:

الف- بريدن سر يکصد دينار.

ب- بريدن هر دو دست يا هر دو پا يکصد دينار و بريدن يک دست يا يک پا پنجاه دينار و بريدن يک انگشت از دست يا يک انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي‌گردد.

تبصره: ديه‌ي مذکور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي‌رسد بلکه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي‌گردد و در راه‌هاي خير صرف مي‌شود.

ماده ۴۹۵

در کليه‌ي مواردي که به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه‌ي کامله انسان و نوع و کيفيت جنايت‌، ميزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعيين مي‌شود.

ماده ۴۹۶

در اين قانون مواردي از ديات که ديه برحسب دينار يا شتر تعيين شده است، شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت ‌مشخص از ديه‌ي کامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي‌باشد.

ماده ۴۹۷

کليه‌ي قوانيني که با اين قانون مغاير باشند ملغي است‌. موضوع «مجازات اسلامي‌» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و يکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه‌ي روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده ‌و در جلسه‌ي علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دي ماه يک‌هزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده‌ي ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته‌، در اجراي اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنج‌شنبه‌ مورخ هفتم آذرماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده‌ي پنج لايحه‌ي فوق‌الذکر عيناً به تصويب مجمع‌ تشخيص مصلحت نظام رسيده است‌.