باب يازدهم - ديه جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست‌ يا تورم مي‌شود (ماده 484 الی 486)

ماده ۴۸۴

ديه‌ي ضربتي که در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است‌:

الف- سياه شدن صورت بدون جراحت و شکستگي شش دينار

ب- کبود شدن صورت سه دينار

ج- سرخ شدن صورت يک دينار و نيم‌

د- در ساير اعضاي بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت کبود شدن يک دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع ديناراست‌.

تبصره ۱: فرقي در حکم مذکور بين زن و مرد و کوچک و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آن که اثر جنايت مدتي بماند يا زايل گردد نمي‌باشد.

تبصره ۲: جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است‌.

ماده ۴۸۵

جنايتي که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه که قبلاً بيان شد افزوده‌ مي‌شود.

ماده ۴۸۶

ديه‌ي فلج کردن هر عضوي که ديه‌ي معين دارد دو ثلث ديه‌ي همان عضو است و ديه‌ي قطع کردن عضو فلج ثلث ديه‌ي همان عضو است‌.