باب سوم - مهلت پرداخت ديه (ماده 302 الی 303)

ماده ۳۰۲

مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است‌:

الف- ديه‌ي قتل عمد بايد در ظرف يک سال پرداخت شود.

ب- ديه‌ي قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي‌شود.

ج- ديه‌ي قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي‌شود.

تبصره ۱: تأخير از اين مهلت‌ها بدون تراضي طرفين جايز نيست‌.

تبصره ۲: ديه‌ي قتل جنين و نيز ديه‌ي نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي‌شود.

ماده ۳۰۳

اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي‌شود.