باب چهارم - قوادي‌

 

باب چهارم - قوادي‌ (ماده ۱۳۵ الی 138)

ماده ۱۳۵

قوادي عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط‌.

ماده ۱۳۶

قوادي با دو بار اقرار ثابت مي‌شود به شرط آن که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.

ماده ۱۳۷

قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود.

ماده ۱۳۸

حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت ۳ ماه تا يک سال است و براي زن فقط هفتاد و پنج تازيانه ‌است‌.