باب سوم - مساحقه‌ (ماده ۱۲۷ الی 134)

ماده ۱۲۷

مساحقه‌، همجنس ‌بازي زنان است با اندام تناسلي‌.

ماده ۱۲۸

راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط است‌.

ماده ۱۲۹

حد مساحقه براي هر يک از طرفين صد تازيانه است‌.

ماده ۱۳۰

حد مساحقه درباره‌ي کسي ثابت مي‌شود که بالغ‌، عاقل‌، مختار و داراي قصد باشد.

تبصره: در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست‌.

ماده ۱۳۱

هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.

ماده ۱۳۲

اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط مي‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست‌.

ماده ۱۳۳

اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه کند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.

ماده ۱۳۴

هر گاه دو زن که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يک پوشش قرار گيرند به کمتر از صد تازيانه تعزير مي‌شوند. در صورت تکرار اين عمل و تکرار تعزير در مرتبه سوم به هر يک صد تازيانه زده مي‌شود.