باب اول - مواد عمومي

باب دوم - مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي

باب سوم – جرايم

باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي

باب اول - حد زنا

باب دوم - حد لواط

باب سوم - مساحقه‌

باب چهارم - قوادي‌

باب پنجم - قذف‌

باب ششم - حد مسکر

باب هفتم - محاربه و افساد في‌الارض‌

باب هشتم - حد سرقت

باب اول - قصاص نفس

باب دوم - قصاص عضو

باب دوم - مقدار ديه قتل نفس

باب سوم - مهلت پرداخت ديه

باب چهارم - مسئول پرداخت ديه‌

باب پنجم - موجبات ضمان

باب ششم - اشتراک در جنايت

باب هفتم - تسبيب در جنايت

باب هشتم - اجتماع‌ سبب ‌و مباشر يا اجتماع ‌چند سبب

باب نهم - ديه اعضا

باب دهم - ديه جراحات

باب يازدهم - ديه جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست‌ يا تورم مي‌شود

باب دوازدهم - ديه سقط جنين

باب سيزدهم - ديه جنايتي که بر مرده واقع مي‌شود

فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور

فصل سوم - سوء قصد به مقامات سياسي خارجي

فصل چهارم - تهيه و ترويج سکه قلب

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي

فصل سوم - سوء قصد به مقامات سياسي خارجي

فصل چهارم - تهيه و ترويج سکه قلب

فصل پنجم - جعل و تزوير

فصل ششم - محو يا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتي

فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين

فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل

فصل نهم - تخريب اموال تاريخي‌، فرهنگي

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

فصل يازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداري

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني

فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي‌ نسبت به دولت

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت

فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتکاب جرايم

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

فصل نوزدهم‌ - جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاي سر

فصل بيست و يکم - سرقت و ربودن مال غير

فصل بيست و دوم - تهديد و اکراه

فصل بيست و سوم - ورشکستگي

فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت

فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

فصل بيست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غير

فصل بيست و هفتم - افترا و توهين و هتک حرمت

فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال ‌مشروبات‌الکلي و قماربازي و ولگردي

فصل بيست و نهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي