آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی

نحوه همكاري نيروي انتظامي با اتحاديه ومجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور

ماده 1)

 بر اساس ماده 81 قانون نظام صنفی نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای قانون نظام صنفی همکاری لازم را با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری نیروی مزبور به موجب |این |آیین نامه خواهد بود.

ماده 2)

 اتحادیه های صنفی مکلفند بموجب بند 11 ماده 3 |آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب 8/5/1383 وزیر محترم بازرگانی، موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی را اخذ نمایند.

تبصره 1: بر اساس تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی ادارات اماکن نیروی انتظامی شهرستانهای کشورموظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را به اتحادیه صنف مربوط اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 2 : در صورت عدم استعلام به منظور اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن عمومی و صدور پروانه کسب برای مشاغل ماده فوق و یا عدم موافقت اداره نظارت مبنی بر صدور پروانه کسب، پروانه صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و ضمن طرح موضوع از سوی ادارات نظارت بر اماکن عمومی در کمیسیون نظارت نسبت به ابطال پروانه اقدام خواهد شد.

ماده 3)

ادارات نظارت بر امکان عمومی ترتیبی اتخاذ نمایند که از مراجعه فردی متقاضیان پروانه کسب به ادارات مزبور جلوگیری گردد. پرونده مربوطه برابر ضوابط و مقررات مورد نظر ناجا در اتحادیه تشکیل و توسط متقاضیان به دفاتر (پلیس +10) و یا از طریق سیستم الکترونیک توسط اتحادیه ها به ادارات بر اماکن عمومی ارسال و پاسخ استعلامات نیز بهمان نحو به اتحادیه ها ارسال گردد.

تبصره:در شهرستانهاییکه دفاتر پلیس + 10 افتتاح نگردیده است، برابر روال گذشته اقدام و در صورت راه اندازی دفاتر پلیس +10 از آن طریق اقدام گردد.

ماده 4)

 صدور بیش از یک پروانه کسب برای فرد صنفی منوط به معرفی مباشر می باشد.

تبصره : صاحب پروانه کسب برای دریات پروانه کسب مجدد باید درخواست کتبی خود را مبنی بر معرفی مباشر به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه در صورت تایید، فرد معرفی شده را به منظور اخذ موافقت به ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی معرفی و پس از اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن عمومی، نسبت به صدور کارت مباشرت اقدام نمایند.

ماده 5 )

 افراد صنفی موظفند پیش از بکارگیری کسانی که برای انجام خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل |آورند.

تبصره 1: صاحبان اماکن و مشاغل مورد نظر موظفند قبل از بکار گیری فرد متقاضی، مدارک لازم شامل 4 قطعه عکس 4*6 ، فتوکپی شناسنامه|، برگ پایان خدمت یا معافیت دائم فرد را مطابق ماده 3 این آیین نامه جهت اداره نظارت بر اماکن عمومی ارسال نمایند.

تبصره 2: ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، موظفند ظرف مدت یک هفته، پاسخ نهایی خود را جهت صدور کارتپ، به اتحادیه ها اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت اداره اماکن ذیربط تلقی می گردد.

تبصره 3:در صورت بروز تخلف و جرم از سوی دارندگان کارت ارایه خدمات بنا بر تشخیص و اعلام ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیصلاح،اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به ابطال کارت شناسایی |آنان اقدام و از ادامه اشتغال فرد مذکور جلوگیری نماید.

ماده 6)

 محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه و از طریق نیروی انتظامی در اختیار مجمع امور صنفی ذیربط پلمب می گردد.

ماده 7)

 نیروی انتظامی مکلف است در اجرای مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی بر اساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز، نیروی لازم جهت تعطیل و پلمب واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد.

تبصره 1: نیروی انتظامی قبل از پلمب محل دایر شده از 10 تا 20 روز به دایر کننده مهلت می دهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید.

تبصره 2 : فک پلمب محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارایه مدارک مربوط به بندهای 2، 7 و 11 آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی) توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط توسط نیروی انتظامی انجام می گردد.

تبصره 3 : چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعلام انصراف نماید اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از طریق مجمع امور صنفی ذیربط فک پلمب خواهد نمود.

تبصره 4 : کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 8 )

 در اجرای بند (ز) و تبصره ماده 37 قانون نظام صنفی مجامع امور صنفی و ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی با تدوین ضوابط و مقررات مورد نظر و تشکیل جلسات هماهنگی زمینه های اجرای دقیق مقررات و ضوابط توسط افراد صنفی را فراهم آورند.

ماده 9)

 در اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی متخلف بر اساس درخواست اتحادیه و مطابق آیین نامه اجرایی ماده مزبور به مجمع امور صنفی اعلام و مجمع مذکور از طریق نیروی انتظامی در اختیار مجمع اقدام خواهد نمود.

ماده 10)

 در اجرای تبصره بند (م) ماده 30 قانون نظام صنفی، در صورت واگذاری وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی به ادارات دولتی یا شهرداریها و یا سازمانهای وابسته، انجام عملیات تعطیل و یا پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و یا متخلف با اعلام ادارات مزبور توسط نیروی انتظامی انجام می گیرد.

ماده 11 )

 اتحادیه های صنفی مکلفند به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای فاقد پروانه کسب مستمرا نسبت به شناسایی و معرفی این قبیل واحدها به مجمع امور صنفی ذیربط اقدام نمایند تا مجمع مزبور بر اساس ماده هفت این آیین نامه و تبصره های ذیل آن اقدام نماید.

ماده 12 )

 نحوه همکاری نیروی انتظامی با هیات های بدوی و تجدید نظر مصرحه در ماده 72 قانون نظام صنفی بر اساس دستورالعمل اجرایی مواد 52 و 72 قانون مزبور خواهد بود.

ماده 13)

 اتحادیه های صنفی موظفند در اجرای بند (ح) از ماده 30 ق.ن.ص و مجامع امور صنفی در اجرای بند (ف) ماده 37 قانون مزبور و به منظور اجرای |آموزشهای انتظامی به افراد صنفی و اعضای هیات مدیره اتحادیه ها در جهت کاهش تخلفات و جرایم، بسترهای لازم را جهت برقراری کلاس های آموزشی از طریق ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی فراهم آورند.

تبصره : اتحادیه های صنفی با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی مکلفند هشدارهای انتظامی مورد نظر ناجا مرتبط با صنوف را به طریق مناسب اعم از تراکت، اطلاعیه، بروشور و ... به اطلاع صاحبان پروانه و شاغلین آنها برسانند.

ماده 14) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 81 قانون نظام صنفی موظف است این آیین نامه را به کلیه واحدهای تابعه در سراسر کشور ابلاغ نماید.

ماده 15 ) این آیین نامه در 15 ماده و دوازده تبصره در اجرای ماده 81 قانون نظام صنفی و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی و مجامع امور صنفی تهران تهیه و در تاریخ ..... توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید. 81/ش