فهرست قانون تجارت الکترونیک

باب اول مقررات عمومی –

مبحث اول در كلیات -

فصل اول قلمرو و شمول قانون -

فصل دوم تعریف -

فصل سوم تفسیر قانون –

- » داده پیام « مبحث دوم در احکام

مطمئن - » داده پیام « مبحث سوم

فصل اول امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن -

فصل دوم پذیرش، ارزش اثباتی و آتار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن –

- » داده پیام « مبحث چهارم مبادله

عقد و اراده طرفین - ،» داده پیام « فصل اول اعتبار قانونی ارجاع در

- » داده پیام « فصل دوم انتساب

فصل سوم تصدیق دریافت -

- » داده پیام « فصل چهارم زمان و مکان ارسال و دریافت

باب دوم دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ( – Certification Service Provider )

باب سوم در قواعد مختلف -

مبحث اول حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی -

فصل اول حمایت از مصرف كننده ( - Consumer Protection )

فصل دوم در قواعد تبلیغ ( - - M arketing )

های شخصی)حمایت از داده - - » داده پیام « فصل سوم حمایت از Data Protection )

در بستر مبادلات الکترونیکی – » داده پیام « مبحث دوم حفاظت از

فصل اول حمایت از حقوق مؤلف) - Author's Right/ Copyright ( در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل دوم حمایت از اسرار تجاری ) - Trade Secrets )

فصل سوم حمایت از علائم تجاری ) - Trade Names )

باب چهارم جرایم و مجازات ها –

مبحث اول كلاهبرداری كامپیوتری -

مبحث دوم جعل كامپیوتری -

فصل اول نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبلیغ -

های شخصی/ حمایت از داده - » داده پیام « فصل دوم نقض حمایت از

در بسترمبادلات الکترونیکی - » داده پیام « مبحث چهارم نقض حفاظت از

فصل اول نقض حق مؤلف -

فصل دوم نقض اسرار تجاری -

فصل سوم نقض علایم تجاری -

فصل چهارم سایر -

باب پنجم جبران خسارت -

باب ششم متفرقه -

قانون تجارت الكترونيكی

باب اول مقررات – عمومی

مبحث اول در كلیات -

فصل اول قلمرو و شمول - قانون

ماده 1 این قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ایمن - اطلاعاات در واسا هاای الکترونیکای و باا اساتفاده از

سیستم های ارتباطی جدید به كار می رود .

فصل دوم تعریف –

ماده 2 -

داده پیام - « الف » (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری هاای

جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می شود .

ب - « اصل ساز » (Originator): به وسیله او یا » داده پیام « است كه » داده پیام « منشأ اصلی از طرف او تولید یا ارساال ما یشاود اماا

به عنوان » داده پیام « شامل شخصی كه در خصوص واسطه عمل می كند نخواهد شد .

مخاطب - « ج » (Addressee): شخصی است كه اصل ساز قصد را دریافات كناد، اماا شاامل شخصای كاه در » داده پیام « دارد وی

به » داده پیام « ارتباط با عنوان واسطه عمل می كند نخواهد شد .

ارجاع در داده پیام - « د » ( By Reference Incorporation): عطف شاود كاه در صاورت » داده پیام « یعنی به منابعی خارج از

مطابقت با محسوب می شود » داده پیام « ماده ) 11 ( این قانون جزئی از .

تمامیت داده پیام - « ه » (Integrity ): اعمال ناشای ا ز .» داده پیام « عبارت است از موجودیت كامل و بدون تغییر تصادی سیساتم از

قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات كه به طور معمول انجام می شود وارد نمی كند » داده پیام « خدشه ای به تمامیت .

سیستم رایانه ای - « و » (System :(Computer هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل ساخ تافازار ی نار مافازار ی -

عمل می كند » داده پیام « است كه از طریق اجرای برنامه های پردازش خود كار .

ز - « سیستم اطلاعاتی » (System Information): سیستمی بارای تولیاد )اصا لساازی(، ارساال ، دریافات، ذخیاره یاا پاردازش

است » داده پیام « .

سیستم اطلاعاتی مطمئن - « ح » (System Secure Information): سیستم اطلاعاتی است كه :

1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد .

2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد .

3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت كاری كه انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد .

4- موافق با رویه ایمن باشد .

رویه ایمن - « ط » (Secure Method): منشأ و مقصد آن با تعیین » داده پیام « رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت تاریخ و بارای

یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی « از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است باا اساتفاده از » داده پیام

الگوریتم ها یا كدها، كلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود .

امضای الکترونیکی - « ی »(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یاا باه نحاو منطقای متصال شاده باه

است كه برای » داده پیام « مورد » داده پیام « است كه برای شناسائی امضا كننده » داده پیام « شناسائی امضا كننده استفاده قرار می گیرد .

امضای الکترونیکی مطمئن - « ك » ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature

هر امضای الکترونیکی است كه مطابق با ماده ) 11 ( این قانون باشد .

امضاء كننده - « ل » (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی كه امضای الکترونیکی تولید می كند .

شخص - « م » (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت كنترل آنان .

سنجش - ( » معقول « ن عقلانی ) ، (Reasonableness Test): از » داده پیاا م « با توجه به اوضااع و احاوال مبادلاه جملاه طبیعات

مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و در آن گزینا ههاا از

جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود .

مصرف كننده - « س » (Consumer): هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می كند .

تأمین كننده - « ع » (Supplier): عبارت از شخصی است كه بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می كند .

وسایل ارتباط از راه - « ف دور » (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسایل های اسات كاه بادو ن

حضور فیزیکی همزمان تأمین كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می شود .

عقد از راه دور - « ص »(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات باین تاأمین كنناده و مصارف كنناده باا

استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است .

واس بادوام - « ق » (Durable Medium): یعنی وسائلی كه به موجب آن مصرف كننده شخصا ا « هاای مربوطاه را بار » داده پیاا م

روی آن ذخیره كند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف كننده .

داده پیام های شخصی - « ز » (Private Data): داده « هاای مربوطاه باه یاک شاخص حقیقای )موضاوع » داده پیاا م « یعنی » Data Subject) مشخص و معین .

فصل سوم تفسیر قانون –

ماده 3 در تفسیر این قانون - همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین كشورها در كاربرد آن و رعایت لازوم

حسن نیت توجه كرد .

ماده 4 در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این - قانون، محاكم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصاول و

مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند .

فصل چهارم اعتبار قراردادهای خصوصی –

ماده 5 هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با - توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است .

مبحث دوم در احکام - « داده پیام »

- نوشته، امضاء اصل

ماده 6 هرگاه وجود یک نوشته از نظر - در حکم نوشته است مگر در موارد زیر » داده پیام « ، قانون لازم باشد :

الف اسناد - مالکیت اموال غیرمنقول .

ب فروش مواد داروئی به مصرف كنندگان نهایی - .

ج - اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی كه دستور خاصی برای استفاده كالا صادر می كند و یا از بکارگیری روش هاای خاصای باه

صورت فعلی یا ترك فعل منع می كند .

ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است .

ماده 1 - هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائاه اطلاعاات باه صاورت

داده پیام نیز در صورت وجود شرای زیر امکان پذیر می باشد :

الف اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع - بعدی فراهم باشد .

ب داده پیام به همان قالبی)فرمتی( كه تولید، ارسال و یا - دریافت شده و یا به قالبی كه دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد كه تولید، ارساال و

یا دریافت شده، نگهداری شود .

ج اطلاعاتی كه مشخص كننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و - زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند .

د شرای دیگری - كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مارتب باا حاوزه مساؤولیت خاود

مقرر نموده فراهم شده باشد .

ماده 9 هرگاه شرایطی به وجود - خاتمه یافته و استفاده از اساناد كاغاذ ی » داده پیام « آید كه از مقطعی معین ارسال جاایگزین آن شاود

سند كاغذی كه تحت این شرای صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل « را اعلام كناد. جاایگزینی اساناد كاغاذی باه » داده پیام

اثری بر حقوق و » داده پیام « جای تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت .

داده پیام - « مبحث سوم » مطمئن

فصل اول امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن -

ماده 11 امضای - الکترونیکی مطمئن باید دارای شرای زیر باشد :

الف نسبت به امضاء كننده منحصر به - فرد باشد .

را معلوم نماید - » داده پیام « ب هویت امضاء كننده .

ج به وسیله - امضاءكننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد .

د به نحوی به یک - « قابل تشخیص و كشف » داده پیام « متصل شود كه هر تغییری در آن » داده پیام باشد .

ی است كه با رعایت - » داده پیام « ماده 11 سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از شرای یک سیستم اطلاعاتی مطمائن ذخیاره شاده و باه

هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است .

فصل دوم پذیرش، ارزش اثباتی و آتار سابقه و امضای الکترونیکی – مطمئن

ماده 12 اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در - هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادلاه

موجود، ارزش اثباتی « را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد كرد » داده پیام .

ماده 13 به طور كلی، ارزش - ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنای باه كاا ر » داده پیام « اثباتی گرفتاه شاده باا

تعیین می شود » داده پیام « موضوع و منظور مبادله .

ماده 14 كلیه - « هائی كه به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیاث محتویاات و امضاا ی » داده پیام منادرج در آن، تعهادات

طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آتار در حکم اساناد

معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است .

مطمئن، سوابق - » داده پیام « ماده 15 نسبت به الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکاار و تردیاد مساموع نیسات و تنها ا

داده پیام « مزبور وارد و با ثابت نمود كه » داده پیام « می توان ادعای جعلیت به » مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

ی - » داده پیام « ماده 16 هر كه توس شخص ثالث مطابق با شرای ماده ) 11 ( این قانون ثبت و نگهاداری میشاود، مقارو ن باه صاحت

است .

داده پیام - « مبحث چهارم مبادله »

فصل اول اعتبار - عقد و اراده طرفین ،» داده پیام « قانونی ارجاع در

ارجاع در داده پیام - « ماده 11 » با رعایت موارد زیر معتبر است :

معین - » داده پیام « الف مورد ارجاع به طور صریح در شود .

ب مورد ارجاع برای طرف مقابل كه به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد - .

موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد - » داده پیام « ج .

فصل دوم انتساب - « داده پیام »

منسوب به اصل ساز است - » داده پیام « ماده 11 در موارد زیر :

الف - اگر توس اصل ساز ویا به وسیله شخصی ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به این كار بوده است .

ب اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودكار - از جانب اصل ساز ارسال شود .

ی كه بر اساس یکی از شروط زیر - » داده پیام « ماده 19 ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارساال شاده محساوب كارده، و مطاا بق

چنین فرضی )ارسال شده( عمل نماید :

الف قبلاً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد كه - همان است كاه اصا لسااز ارساال كارده » داده پیام « معلوم كند آیا

است .

داده پیام - « ب » دریافت شده توس مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه رابطه اش با اصلساز، یا ا نماینادگا ن وی باعاث شاده تاا

شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و « خود بشناسد » داده پیام « را به مثابه » داده پیام .

ماده 21 ماده ) 19 (این قانون - شامل مواردی نیست كه پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد .

مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر - » داده پیام « یک » داده پیام « ماده 21 هر نسخه مجاددی از » داده پیام « آن كه معلوم باشد كه آن

اولیه است » داده پیام « .

فصل سوم تصدیق دریافت -

اصل ساز از - » داده پیام « ماده 22 هرگاه قبل یا به هنگام ارسال تصدیق شاو د، اگار » داده پیام « مخاطب بخواهد یا توافق كنند كه دریافت

به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوكار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب كه اصل سااز

مطمئن كند تصدیق » داده پیام « را به نحو معقول از دریافت محسوب میگردد » داده پیام « دریافت .

ماده 23 اگر اصل ساز به طور صریح هر گونه اثر - داده پیاا م « ، كرده باشد » داده پیام « را مشروط به تصدیق دریافت » داده پیام « حقوقی »

ارسال نشده تلقی می شود، مگرآن كه تصدیق آن دریافت شود .

ماده 24 اماره دریافت - « صادق نیست » داده پیام « راجع به محتوای » داده پیام .

ماده 25 هنگامی كه در تصدیق - مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش ماورد توافاق طارفی ن » داده پیام « ، قید میشود دریافات شاده،

فرض براین است كه آن الزامات رعایت شده اند .

فصل چهارم زمان و مکان - داده پیام « ارسال و دریافت »

زمانی تحقق می یابد كه - » داده پیام « ماده 26 ارسال به یک سیستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود .

ماده 21 - مطابق شرای زیر خواهد بود » داده پیام « زمان دریافت :

الف اگر سیستم اطلاعاتی - معین شده باشد دریافت، زمانی محقق میشود كه » داده پیام « مخاطب برای دریافت :

1- « به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا » داده پیام

2- به » داده پیام « چنانچه سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی كه منحصارا بًارای ایان كاار معاین شاده وارد شاو د « » داده پیاا م

بازیافت شود .

ب اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین - وارد سیساتم » داده پیاا م « نکرده باشد، دریافات زماانی محقاق میشاود كاه

اطلاعاتی مخاطب شود .

ماده 21 مفاد ماده ) 21 ( این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم - اطلاعاتی جاری است .

ماده 29 اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار - مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل میشود » داده پیام « دریافت :

الف محل تجاری، یا - است و محل تجاری یا كاری مخاطب محل دریافت » داده پیام « كاری اصلساز محل ارسال « است مگار » داده پیام

آن كه خلاف آن توافق شده باشد .

ب اگر اصل ساز بیش از یک - محل تجاری یا كاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا كاری خواهد باود در

غیر این صورت محل اصلی شركت، محل تجاری یا كاری است .

ج اگر - اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا كاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاك خواهد بود .

ماده 31 آتار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و - موضوع فصول دوم تا چهارم مبحاث » داده پیام « دریافت

چهارم این قانون و همچنین محتوی « تابع قواعد عمومی است » داده پیام .

باب دوم دفاتر خدمات صدور گواهی – الكترونيكی

(Certification Service Provider)

ماده 31 دفاتر خدمات - صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در كشور تأسایس

میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت )امضای(الکترونیکی میباشد .

ماده 32 آیین نامه و - ضواب نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توس سازمان مدیریت و برنامه ریازی كشاور و وزارتخاناه هاای

بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

باب سوم در قواعد - مختلف

مبحث اول حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی -

فصل اول حمایت از مصرف كننده - (Consumer Protection)

ماده 33 فروشندگان كالا و - ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف كنندگان جهت خریاد و یا ا قباول

شرای را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می باشد :

الف مشخصات فنی و ویژگی های كاربردی - كالا و یا خدمات .

ب هویت تأمین كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعالیت مشغول - می باشد و نشانی وی .

ج آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی كه مشتری - در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار كند .

د كلیه هزینه - هائی كه برای خرید كالا بر عهده مشتری خواهد بود )از جمله قیمت كالا و یا خادمات ، میازان مالیاات، هزیناه حمال،

هزینه تماس ).

ه مدت زمانی كه پیشنهاد ارائه شده معتبر - می باشد .

و شرای و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، - فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش .

ماده 34 تأمین كننده باید به طور جداگانه ضمن - تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید :

الف آدرس محل تجاری یا - كاری تأمین كننده برای شکایت احتمالی .

ب اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس - از فروش .

ج شرای و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ) 31 ( و ) 31 ( این - قانون .

د شرای فسخ در قراردادهای انجام خدمات - .

ماده 35 اطلاعات اعلامی و - تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف كننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب

و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد نااتوان و كودكاان

ارائه شود .

ماده 36 در - صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین كننده و قصد وی از ایجادتماس با مصار ف كنناده بایاد باه طاور روشان و

صریح در شروع هر مکالمه بیان شود .

ماده 31 در هر - معامله از راه دور مصرف كننده باید حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف )حق انصاراف( از قباول خاود بادون

تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف كننده هزینه باز پس فرستادن كالاخواهد بود .

ماده 31 شروع اعمال - حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود :

الف در صورت فروش كالا، از تاریخ تسلیم كالا - به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد .

ب در هر حال آغاز اعمال حق - انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمین كننده طبق ماواد ) 33 ( و (34) ایان

قانون موظف به ارائه آن است .

ج به محض استفاده مصرف كننده از حق - انصراف،تأمین كننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عاین مبلاغ دریاافتی را د ر

اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نماید .

د حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه - شرای خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن باه موجا ب

آیین نامه ای است كه در ماده ) 19 ( این قانون خواهد آمد .

ماده 39 در صورتی كه - تأمین كننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی كالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهادات خاود

را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع كلی و تعهداتی كه برای همیشاه وفاای باه تعهاد غیار ممکان

نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امکان تحویل كالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی كه معلاوم شاود تاأمی ن كنناده از ابتادا عادم

امکان ایفای تعهد خود را می دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداكثر مجازات مقرر در ایان قاانون نیاز محکاوم خواهاد

شد .

ماده 41 - تأمین كننده می تواند كالا یا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بارآن كاه

قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام كرده باشد .

ماده 41 در صورتی كه تأمین كننده، كالا یا خدمات دیگری غیر از - موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارساال نمایاد، كاالا و یاا

خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین كننده است. كالا یا خدمات ارسالی مذكور چنانچه به عنوان یاک معاملاه یاا

تعهد دیگر از سوی تأمین كننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول كند .

ماده 42 حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد - شد :

الف خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آیین نامه ای است كه در ماده ) 19 ( این - قانون خواهد آمد .

ب معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت - ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره .

ج خرید از ماشین هایی فروش مستقیم كالا و - خدمات .

د معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی )همگانی( انجام می شود - .

ه - معاملات راجع به حراجی ها .

ماده 43 تأمین كننده نباید سکوت مصرف كننده را حمل - بر رضایت وی كند .

ماده 44 در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی - خواهند كرد .

ماده 45 اجرای حقوق مصرف كننده به موجب این قانون نباید بر اساس - سایر قوانین كاه حمایات ضاعیفتری اعماال میکنناد م توقاف

شود .

ماده 46 استفاده از شروط - قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصافانه باه ضارر مصارف كنناده ، ماؤثر

نیست .

ماده 41 در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشا ی - غیار از وساائل ارتبااط از راه دور انجاام میشاود مشامول

مقررات این قانون نخواهد بود .

ماده 41 سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف كننده می توانند به - عناوان شااكی اقاماه دعاوی نمایناد. ترتیاب آن باه

موجب آییننامهای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد .

ماده 49 حقوق مصرف كننده - در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قاوانین و مقرراتای اسات كاه توسا مراجاع

قانونی ذیرب تصویب شده و یا خواهد شد .

فصل دوم در قواعد تبلیغ - - (M arketing)

ماده 51 تأمین كنندگان در تبلیغ كالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا - ترك فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب

از حیث كمیت و كیفیت شود .

ماده 51- تأمین كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبلیغ میکنند نباید سلامتی افراد را به خطراندازند .

ماده 52 تأمین كننده باید به نحوی تبلیغ كند كه مصرف كننده - به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط باه كاالا و خادمات را

درك كند .

ماده 53 - در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی كه تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد .

ماده 54 تأمین كنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش - الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویات یاا محال

كسب خود سوء استفاده كنند .

ماده 55 تأمین كنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف كنندگان درنظر بگیرند تا - آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پساتی و یاا

پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند .

ماده 56 تأمین كنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل - نمایند. ضواب آن به موجب آیای نناما های اسات كاه در مااده

19 ( این قانون خواهد ( آمد .

ماده 51 تبلیغ و بازاریابی برای كودكان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب - آیین نامهای است كه در مااده ) 19 ( ایان قاانون خواهاد

آمد .

فصل سوم حمایت از - « های شخصی » داده پیام

( حمایت از داده - Data Protection)

ماده 51 ذخیره، - های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های » داده پیام « پردازش و یا توزیع عقیدتی، ماذهبی، خصوصایات

های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا » داده پیام « اخلاقی و جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است .

ماده 59 در صورت - نیز به شرط آن كه محتوای داده پیاام وفاق قاوانین مصاو ب » داده پیام « رضایت شخص موضوع مجلاس شاورای

های شخصی در بستر مبادلات » داده پیام « اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع الکترونیکی باید با لحاظ شرای زیر صورت پذیرد :

الف اهداف آن مشخص بوده و به - طور واضح شرح داده شده باشند .

باید تنها به اندازه ضرورت و - » داده پیام « ب شارح داده » داده پیاا م « متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع آوری برای شاخص موضاوع

شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد .

ج - « باید صحیح و روزآمد باشد » داده پیام .

باید به - » داده پیام « د شخص موضوع های شخصی مربوط باه خاود دسترسای داشاته و بتوانا د » داده پیام « پرونده های رایان های حاوی

« هایی ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح كند » داده پیام .

ه شخص موضوع - « باید بتواند در هر زمان با رعایت ضواب مربوطه در خواست محو كامل » داده پیام هاای » داده پیاا م « پرونده رایانه ای

شخصی مربوط به خود را بنماید .

ماده 61 ذخیره، - های مربوطه به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع » داده پیام « پردازش و یا توزیع آیین نامه ای است كه در ماده ) 19 ( ایان

قانون خواهد آمد .

ماده 61 سایر موارد - از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشاخاص ثالاث ، » داده پیام « راجع به دسترسی موضوع اعتاراض، فراگردهاای

های شخصی » داده پیام « ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و كنترل جریان به موجب مواد مندرج در بااب چهاارم ایان قاانون و آیینناماه

مربوطه خواهد بود .

مبحث در بستر مبادلات الکترونیکی – » داده پیام « دوم حفاظت از

فصل اول حمایت از حقوق - مؤلف (Author's Right/ Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی

ماده 62 حق تکثیر، - اجراء و توزیع )عرصه و نشر( آتار تحت حمایات قاانون حمایات حقاوق مؤلفاان، مصانفان و هنرمنادان مصاوب

1341/9/3 و قانون ترجمه و تکثیر كتب و نشریات و آتار صاوتی مصاو ب 26/9/1352 و قاانون حمایات از حقاوق پدیدآورنادگان

نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 می باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و » داده پیام « ، به صورت برنامه های رایانه ای، ابازار

و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حاق اختاراع،

حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتب با حق مؤلف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچاه قطعاات الکترونیکا ی

(Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذكور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات

مصوبت 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد باود، مناوط بار

آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامیباشد .

تبصره 1 حقوق مرتب با مالکیت ادبی و هنری - (Related Rights) كه پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبای و هنار ی

(Neighboring Rights) شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگاری عالاوه بار مؤلاف، از جملاه حقاو ق

هنرمندان مجری آتار، تولید كنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و مؤسسات ضب و پخش می باشاند كاه مشامول قاوانین

1352 مورد اشاره در این ماده /9/ 1341 و 26 /9/ مصوب 3 می باشند .

تبصره 2 مدار یکپاچه - (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است كه عملکرد و كارائی آن قابلیات

جایگزینی با تعداد بسیار زیادیی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قاانون

1311 و آییننامه اصلاحی اجرای قانون ثبا ت /4/ ثبت علائم و اختراعات مصوب 1 1331/4/ علائام تجاارتی و اختراعاات مصاوب 14

مورد حمایت میباشد .

ماده 63 اعمال موقت - در شبکه ها » داده پیام « تکثیر، اجراء و توزیع اثر كه جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش است از شمول مقارر فاوق

خارج است .

فصل دوم حمایت از اسرار تجاری - (Trade Secrets)

ماده 64 به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات - الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجااری و اقتصاادی

بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محی الکترونیکی جرم محسوب و مرتکاب باه مجاازات مقار ر در

این قانون خواهد رسید .

ی است كه - » داده پیام « ماده 65 اسرار تجاری الکترونیکی شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارهاا و برناما ههاا، ابازار و رو شهاا ،

تکنیک ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه هاا و فراگردهاا، اطلاعاات ماالی، فهرسات

مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است، كه به طاور مساتقل دارای ارزش اقتصاادی باوده و در دساترس عماوم قارار نادارد و

تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است .

فصل سوم حمایت - از علائم تجاری (Trade Names)

ماده 66 به منظور حمایت از حقوق مصرف كنندگان و - تشویق رقابت های مشاروع در بساتر مباادلات الکترونیکای اساتفاده از علائام

تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش برخ (Online) علائم تجاری كه موجب فریا ب یاا مشاتبه

شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید .

باب چهارم جرايم و مجازات ها –

مبحث اول - كلاهبرداری كامپیوتری

ماده 61 هر كس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء - استفاده برنامه ها و سیستم های رایانا های و » داده پیام « و یا استفاده غیر مجاز از

مداخله » داده پیام « وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیر دیگاران

را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودكار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یاا امتیاازات

مالی تحصیل كند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا ساه ساال و پرداخات

جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود .

تبصره شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات - مقرر در این ماده میباشد .

مبحث دوم جعل كامپیوتری -

ماده 61 هر كس در بستر - و مداخلاه د ر » داده پیاا م « مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقاف و » داده پیاا م « پاردازش

و سیستم های رایانه ای، و یا » داده پیام « مداخله در پردازش استفاده از وسایل كاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاا ء مثال كلیاد -

اختصاصی بدون - مجوز امضاء كننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطبااق آن وساایل

با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر دارای ارزش مالی و اثباتی نمایاد تاا باا ارائاه » داده پیام « آن اقدام به جعل

آن به های معتبر استفاده نماید جاعل » داده پیام « مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان محسوب و به مجاازات حابس از یاک تاا

سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم میشود .

تبصره مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در - این ماده می باشد .

مبحث سوم نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک -

فصل اول نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبلیغ -

ماده 69 تأمین كننده متخلف از مواد - (33) ، (34) ، (35) ، (36) 11 ( ریال /111/ و ) 31 ( این قانون به مجازات از ده میلیون ) 111 تاا

51 ( ریال محکوم خواهد شد /111/ پنجاه میلیون ) 111 .

تبصره تأمین كننده متخلف از - ماده ) 31 ( به حداكثر مجازات محکوم خواهد شد .

ماده 11 تاأمین كنناده متخلاف ازماوا د - (39) ، (50) ، (51) ، (52) ، (53) ، (54) ، (55) ایان قاانون باه مجاازات از بیسات میلیاو ن

(000/000/20) 11 ( ریال محکوم خواهد شد /111/ ریال تا یکصد میلیون) 111 .

تبصره 1 - تأمین كننده متخلف از ماده ) 51 ( این قانون به حداكثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد .

تبصره 2 تأمین كننده متخلف از ماده ) 55 ( این قانون به حداقل مجازات - در این ماده محکوم خواهد شد .

های شخصی/ حمایت - » داده پیام « فصل دوم نقض حمایت از از داده

ماده 11 هر كس در بستر مبادلات الکترونیکی شرای مقرر در مواد ) 51 ( و - (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یاک

تا سه سال حبس محکوم می شود .

های شخصی توس دفاتر خادما ت - » داده پیام « ماده 12 هر گاه جرایم راجع به صادور گاواهی الکترونیکای و ساایر نهادهاای مساؤول

ارتکاب یابد، مرتکب به حداكثر مجازات مقرر در ماده ) 11 ( این قانون محکوم خواهد شد .

ماده 13 اگر به واسطه بی مبالاتی - هاای شخصا ی » داده پیاا م « و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به روی

دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می شود .

در - » داده پیام « مبحث چهارم نقض حفاظت از بسترمبادلات الکترونیکی

فصل اول نقض حق مؤلف -

ماده 14 هر كس در بستر مبادلات - الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع )عرضه و نشر( مواردی كاه در قاانون حمایات حقاو ق مؤلفاان،

1341 و قانون ترجمه و تکثیر كتب و نشریات و /9/ مصنفان و هنرمندان مصوب 3 1352 و قانون حمایات از /9/ آتار صوتی مصوب 26

حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای 1319 منوط بر آنکه امور مذكور طباق مصاوبات مجلاس شاورای اسالام ی /11/ رایانه ای مصوب 4

مجاز شمرده شود، در صورتی كه حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی باه میازان

51 ( ریال محکوم خواهد /111/ پنجاه میلیون ) 111 شد .

فصل دوم نقض اسرار تجاری -

ماده 15 متخلفین از ماده ) 64 ( این قانون و هر - كس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابات، منفعات و یاا ورود خساارت باه

بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای اساتخدام مبنای برعادم افشاا ی اس ارار شاغلی و یاا دساتیابی

غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشاش مااه تاا دو ساال و نایم، و

جزای نقدی معادل 51 ( ریال محکوم خواهد شد /111/ پنجاه میلیون ) 111 .

فصل سوم نقض علایم - تجاری

ماده 16 متخلفان از ماده ) 66 ( این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی - 21 ( ریاال تاا یکصاد /111/ از بیست میلیاون ) 111

11 ( ریال محکوم خواهند /111/ میلیون ) 111 شد .

فصل چهارم سایر -

ماده 11 سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به - صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللای قضاایی جزایای مارتب باا

بسترمبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود .

باب پنجم جبران - خسارت

ماده 11 هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف - سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطاع فیزیکای

ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده میباشاند مگار اینکاه خساارا ت وارده

ناشی ازفعل شخصی افراد باشد كه در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود .

باب ششم متفرقه -

ماده 19 وزارت بازرگانی موظف است - زمینه های مرتب با تجارت الکترونیکی را كه در اجرای این قانون مؤثر میباشند شناسائی كارده

و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه هاای ایان قاانون توسا نهادهاای

ذی رب شود. این آیین نامه ها مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.ساای ر آیای نناما ههاای ماورد اشااره

دراین قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد :

الف - آیین نامه مربوطه به مواد) 31 ( و ) 42 ( این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، ساازمان مادیریت و

برنامه ریزی كشور و بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ب آیین نامه مربوط به - مواد ) 56 ( و ) 51 ( این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مادیریت

و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ج آیین نامه مربوط به ماده ) 61 ( این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، - درمان و آموزش پزشکی و سازمان مادیریت و برناما هریازی

كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .