مشاوره و وکالت درامورجرائم علیه اموال و مالکیت ( ازقبیل کلاهبرداری ، خیانت درامانت ، سرقت )