مشاوره و وکالت درامور کلاهبرداری ، منکرات ، اتهامات ناروا