اخذ و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی – اشخاص حقوقی ، تعیین حوزه مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، پلمپ دفاتر