تنظیم قراردادها و امورشرکتها ( خرید و فروش ، اجاره ، سر قفلی ، صلح ، مضاربه ، کلید در دست ، جوینت وینچر  ، انتقال فن آوری و تجهیزات ، انتقال دانش فنی و ....)